Homeblockcoin có scam? Tại sao lại pre-lending 3$ cần làm gì lúc này?