Đầu tư hay đầu cơ coin sẽ mang lại hiệu quả hơn năm 2018?